Õppekorraldus

Pakume erinevaid ümber- ja täiendõppe võimalusi, kellel on vajadus praktilise raamatupidamise vastu või kellel on olemas äriidee ja soov alustada ettevõtlusega ning on vajadus koostada äriplaan toetuse saamiseks.

Koolitused toimuvad peamiselt individuaalõppena (grupis max 3 õppijat), kombineerituna kontaktõppe ja veebikoolituse vormis või e-õppe vormis koolitatavaga kokkulepitud ajal.

MR Trade OÜ koolitus on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Raamatupidamise koolitused

Koolitusplaan

1

Vali sobiv koolitus ja võta meiega ühendust

2

Aitame leida sobiva koolituse lähtudes Sinu vajadusest

3

Saadame koolituse osalemise kinnituse, ajakava ja materjalid

4

Kursuse eduka läbimisel saad tunnistuse

Koolitused

time-icon 125 tundi
euro-icon 2500
KURSUSE SISU:

Praktiline koolitus kus fookuses on ettevõtlusega alustamine koos raamatupidamisega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, äriplaani koostamise protsesse, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid. Õpitakse ettevõtte asutamist ja registreerimist Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu, õpitakse kasutama äriplaneerimise tarkvara ja lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja.

Koolitus sisaldab 65-tunnist teoreetilist õpet ja 60-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

SIHTGRUPP:

Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed,väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

TOIMUMISAEG: 
 • 01.03.2023 - 26.05.2023 
 • 03.04.2023 - 20.06.2023 
kolmapäeviti ja reedeti ajavahemikul kell 10.00 -15.00
TEEMAD:
 • Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine
 • Ettevõtte registreerimine ja tegevusala valik, EMTAK koodid ja majandustegevuse register
 • Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs
 • Äriseadustik
 • Turunduse põhimõtted
 • Turundusanalüüs
 • Toode/teenus ja nende turundus
 • Tööohutus ja tervishoid
 • Äriplaani koostamise alused
 • Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed
 • Finantsarvestus
 • Finantsplaneerimine
 • Maksuseadus
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
 • Äriregistri ettevõtjaportaal
 • Eesti.ee
ÕPIVÄLJUND
TUNNEB:
 • ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
 • oskab registreerida äriühingu ja koostada põhikirja;
 • mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;
 • oskab koostada äriplaani;
 • suudab oma äriideed esitleda;
 • mõistab turunduse põhimõtteid ja turunduskanalite võimalusi;
 • raamatupidamise toimimise põhimõtteid;
 • finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;
 • maksuarvestuse põhimõtteid
OSKAB:
 • kasutada ettevõtjaportaali;
 • kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
 • praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi

icon Õppekava

time-icon 125 tundi
euro-icon 2500
KURSUSE SISU:

Raamatupidamise praktiline koolitus kus fookuses on e-raamatupidamine. Koolitusel käsitletakse raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 45-tunnist teoreetilist õpet ja 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel

SIHTGRUPP:

Väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega või on huvi raamatupidamise vastu. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

TOIMUMISAEG:  Kokkuleppel
TEEMAD:
 • Ettevõtlus ja äriseadustik
 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid
 • Finantsarvestus
 • Kontod, kontoplaan, seosed bilansi ja kasumiaruandega
 • Majandustehingute kirjendamine kontode abil
 • Dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine
 • Kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine
 • Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine registrites
 • Ostuarvete registreerimine
 • Käibemaksu arvestus
 • Põhivara arvestuse pidamine
 • Palgaarvestus
 • Maksudeklaratsioonide täitmine
 • Kulude ja tulude arvestus
 • Bilansi ja kasumiaruande koostamine
 • Ostu- ja müügiaruandlus
 • Varud ja nende erinevad arvestusmeetodid
 • Laenud ja kohustused
 • Tööseadusandlus
 • Palgaarvestus – keskmise töötasu arvestuse erinevad arvestuspõhimõtted
 • Maksundus. Maksuseadused, maksud ja nende deklareerimine
 • Lähetus
 • Sõiduauto kasutamise kord
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
ÕPIVÄLJUND
TUNNEB:
 • Raamatupidamisseadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 • dokumentide koostamise põhimõtteid;
 • kontodele kirjendamise põhimõtteid;
 • käibemaksu arvestamise põhimõtteid;
 • palgaarvestuse põhimõtteid;
 • amortisatsiooni arvestamise põhimõtteid;
 • maksuarvestuse põhimõtteid;
OSKAB:
 • kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
 • praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi

icon Õppekava

time-icon 80 tundi
euro-icon 1200
KURSUSE SISU:

Praktikal õpitakse ja lahendatakse praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja. Koolitus sisaldab 80-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

SIHTGRUPP:

Eelneva raamatupidamise teoreetilise teadmise või raamatupidamise koolituse läbinud inimesed, kes soovivad varasemalt õpitut täiendada ja kinnistada praktika abil.

TOIMUMISAEG:  Kokkuleppel
TEEMAD:

Praktika jooksul tehakse läbi raamatupidaja erinevad töölõigud alates dokumentide sisestamisest kuni bilansi ja majandusaasta aruande koostamiseni. Juhendatud praktika annab võimaluse tutvuda erinevate ettevõtlusvormide raamatupidamisega, näiteks OÜ, MTÜ, FIE jne.

Raamatupidamise praktika viiakse läbi programmis E-arveldaja.

 • raamatupidamisdokumentide töötlemine (nõuetele vastavuse kontrollimine, sisestamine raamatupidamisprogrammi);
 • tööjõu kulude arvestamine ja deklaratsioonide vormistamine;
 • igakuiste raamatupidamise aruannete koostamine;
 • majandusaasta aruande ja selle lisade koostamine
ÕPIVÄLJUND
TUNNEB:
 • raamatupidamisprogrammi E-arveldaja
OSKAB:
 • sisestada müügi- ja ostuarveid;
 • arvestada käibemaksu;
 • arvestada palka, puhkuse- ja haigustasu;
 • koostada deklaratsioone;
 • koostada erinevaid aruandeid

icon Õppekava

time-icon 125 tundi
euro-icon 2500
KURSUSE SISU:

Praktiline koolitus kus fookuses on majandusaasta aruande koostamine, elektrooniline esitamine ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest. Koolitusel antakse ülevaate majandusaasta aruande ja lisade koostamise üldnõuetest, finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, vajadusest ja meetoditest. Õpitakse finantsanalüüsi teoreetiliste põhimõtete kasutamist praktiliste ülesannete lahendamisel. Koostatakse ettevõtte majandusaasta aruanne ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest. Koolitus sisaldab 60-tunnist teoreetilist õpet ja 65-tunnilist praktilist õpet E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

SIHTGRUPP:

Raamatupidajad, pearaamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtte juhid.

TOIMUMISAEG:  Kokkuleppel
TEEMAD:
 • Raamatupidamise aastaaruanne (varade, kohustuste, tulude ja kulude kajastamine)
 • Rahavoogude aruanne
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Aastaaruande lisade vajadus ja koostamine
 • Tegevusaruanne
 • Audiitorkontrolli ja/või ülevaatuse kohustus
 • Majandusaasta aruande heakskiitmine ja allkirjastamine
 • Kasumi jaotamine ja kahjumi katmine
 • Majandusaasta aruande elektrooniline esitamine
 • Finantsanalüüsi vajadus ja analüüsi koostamisel põhiliselt kasutatavad meetodid (muutuste analüüs: horisontaal- ja vertikaalanalüüs ning näitajate vaheliste seoste analüüs suhtarvudena)
 • Analüüsi aluseks olevad aruanded ja nende kirjete sisu tutvustus
 • Ettevõtte maksevõimelisuse hindamine lühi- ja pikaajaliselt
 • Ettevõtte efektiivsuse ja tootlikkuse mõõtmine
 • Tasuvuse ehk rentaabluse ning aktsiate väärtuse mõõtmine
 • Analüüsi tulemuste baasil järelduste ja ettepanekute tegemine juhtkonnale
ÕPIVÄLJUND
TUNNEB:
 • Majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid;
 • Oskab koostada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 • Finantsanlüüsi teoreetilisi aluseid;
 • Mõistab finantsanlüüsi eesmärke, vajadust, võimalusi ja erinevaid meetode;
 • Oskab koostada, hinnata ning teha järeldusi: A) lühiajalise maksevõime hindamise osas: käibekapital versus puhas käibekapital, lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, likviidsuskordaja, maksevalmidus, raha konversiooniperiood; B) pikaajalise maksevõime hindamine: finantsvõimendus (soliidsus- ja võlakordaja, kapitaliseeritus ja intresside kattekordaja);
 • Oskab koostada, hinnata ning teha järeldusi tasuvuse ehk rentaabluse ning aktsiate väärtuse mõõtmisel (ROA, ROE, ROS, ROI ning aktsiate hindamisel EPS ja P/E);
 • Oskab teostada pankrotiohu hindamist ja võimalike analüüsimudelite koostamist;
 • Analüüsitud tulemuste põhjal äreldusi teha ja ettepanekuid juhtkonnale olukorra parendamiseks ettevõttele kui tervikule
OSKAB:
 • Koostada ja esitada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 • Hinnata ja anlüüsida erinevaid aruandeid;
 • Koostada finantsanalüüsi, koondada tulemusi ja teha järeldusi
 • Ettepanekuid teha juhtkonnale läbi finantsanalüüsi
 • Anda praktilist hinnangut ettevõttele kui tervikule

icon Õppekava

time-icon 125 tundi
euro-icon 2500
KURSUSE SISU:

Praktiline koolitus kus fookuses on ettevõtte raamatupidamine ja finantsjuhtimine koos maksu-, töö-, äri- ja lepinguõigusega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid, maksundus ja maksud, personalitööks vajalikke põhiteadmisi, dokumentide/lepingute vormistamist, antakse ülevaade eri tüüpi lepingutest, vaadeldakse töö- ja äriõiguslikke aspekte. Antakse ülevaade majandusaasta aruande koostamise üldnõuetest ning finantsanalüüsi teoreetilistest alustest, vajadusest ja meetoditest. Lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid, koostatakse erinevat tüüpi lepinguid, koostatakse ettevõtte majandusaasta aruanne ning finantsanalüüs lähtuvalt majandusaasta aruandest.. Koolitus sisaldab 65-tunnist teoreetilist õpet ja 60-tunnilist tööpraktikat E-raamatupidamine24.ee koolitaja juhendamisel.

SIHTGRUPP:

Alustavad ja väikese ettevõtluskogemusega ettevõtjad, tegutsevad ettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus saada algteadmised raamatupidamisest, maksundusest, vajalikke oskusi erinevate lepingute kasutamiseks igapäevases töös, teadmised finantsjuhtimisest ja finantsanlüüsi vajalikkusest. Eelnev kogemus ei ole vajalik.

TOIMUMISAEG:  Kokkuleppel
TEEMAD:
 • Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine, registreerimine ja majandustegevuse register
 • Äriseadustik
 • Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed
 • Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
 • Finantsarvestus
 • Maksuseadus
 • E- Maksuamet
 • Töötamise register
 • Personaliarvestus ja dokumentatsioon
 • Tööõigus
 • Lepinguõigus
 • Töötasu arvestus
 • Majandusaasta aruanne koos lisadega
 • Ettevõtjaportaal
 • Finantsanlüüs
 • Statistikaamet (estat)
 • Eesti.ee
ÕPIVÄLJUND
TUNNEB:
 • Ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
 • Raamatupidamise toimimise põhimõtteid;
 • Finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;
 • Maksuarvestuse põhimõtteid;
 • Olulisemaid töölepingu tingimusi ja töötasu arvestamise  põhimõtteid;
 • Ettevõtjale vajalikke erinevaid lepingud (nt müügi-, käsundus-, töövõtu-, üüri-, agendi- või tööleping);
 • Majandusaasta aruande koostamise põhimõtteid;
 • Finantsanlüüsi eesmärke, vajadust, võimalusi ja erinevaid meetode
 
OSKAB:
 • Praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi;
 • Kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
 • Maksuarvestust ja maksudega seonduvaid deklaratsioone (TSD; KMD/VD dekralatsioonid);
 • Personalitöö korraldamise aluseid;
 • Järgida isikuandmete konfidentsiaalsuse nõudeid;
 • Koostada erinevat tüüpi lepinguid kooskõlas õigusaktidega;
 • Koostada majandusaasta aruannet koos lisadega;
 • Koostada finantsanlüüsi, hinnata ning teha järeldusi finantsjuhtimise seisukohalt

icon Õppekava

Meie kliendid

Jäime koolitusega väga rahule.

Kadri-Liisa Kurvits & Tiina Jaanimägi

Lenna Design OÜ

 

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Wade Warren

Marketing Coordinator

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Wade Warren

Marketing Coordinator

Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Exercitation veniam consequat sunt nostrud amet.

Wade Warren

Marketing Coordinator

Võta meiega ühendust