Indviduaalne ettevõtlusega alustamise koolitus, äriplaani koostamise ja raamatupidamise algõpe läbi tööpraktika. Õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: MR Trade OÜ
Õppekava nimi: Indviduaalne ettevõtlusega alustamise koolitus, äriplaani koostamise ja raamatupidamise algõpe läbi tööpraktika
Õppekavarühm: Majandusarvestus ja maksundus 
Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 125 tundi (65 kontakttundi auditooriumis, 60 tundi e-õpet koolitaja juhendamisel)
Õppekava koostamise alus: Väikeettevõtja, tase 5 kutsestandard Kompetentsid: B2.1. Äritegevuse kavandamine, B.2.2. Äritegevuse käivitamine, B.2.3 Äriprotsessi korraldamine; B.2.4. Äritegevuse arendamine; B.2.5. Tootearendus; B.2.6 Finantsjuhtimine ja majandusarvestus

Sihtgrupp: Väikese ettevõtluskogemusega ettevõtlusest huvitatud inimesed,väikeettevõtete juhid, füüsilisest isikust ettevõtjad ja eraisikud, kellel on olemas äriidee ja soov, huvi alustada ettevõtlusega ning praktiline vajadus hakata tegelema raamatupidamisega. Eelnev kogemus ei ole vajalik.
Õppe alustamise tingimused: Keskharidus, kutseharidus
Õppe eesmärk: Koolituse eesmärgiks on ettevõtlusega alustamine koos raamatupidamisega. Koolitusel käsitletakse ettevõtluse alustamisega seonduvaid toiminguid, äriplaani koostamise protsesse, raamatupidamise alg- ja põhitõdesid. Õpitakse ettevõtte asutamist ja registreerimist Äriregistri ettevõtjaportaali kaudu, õpitakse kasutama äriplaneerimise tarkvara ja lahendatakse raamatupidamise praktilisi ülesandeid raamatupidamisprogrammis E-arveldaja

Õpiväljundid    Tunneb:
1)    ettevõtlusega alustamise põhimõtteid;
2)    oskab registreerida äriühingu ja koostada põhikirja; 
3)    mõistab äritegevusest tulenevaid võimalusi ja riske;
4)    oskab koostada äriplaani;
5)    suudab oma äriideed esitleda;
6)    mõistab turunduse põhimõtteid ja turunduskanalite võimalusi;
7)    raamatupidamise toimimise põhimõtteid;
8)    finantsarvestuse ja -planeerimise vajadust;
9)    maksuarvestuse põhimõtteid
Oskab:
1)    kasutada ettevõtjaportaali;
2)    Kasutada raamatupidamisprogrammi E-arveldaja;
3)    praktiliselt väikeettevõtte alustamise ja administreerimise protsessi
Õppesisu     Teemad:
•    Ettevõtte asutamine, asutamislepingu ja põhikirja koostamine
•    Ettevõtte registreerimine ja tegevusala valik, EMTAK koodid ja majandustegevuse register
•    Ettevõtlus ja äriidee ning selle analüüs 
•    Äriseadustik
•    Turunduse põhimõtted
•    Turundusanalüüs
•    Toode/teenus ja nende turundus
•    Tööohutus ja tervishoid
•    Äriplaani koostamise alused
•    Raamatupidamise ja maksunduse põhitõed
•    Finantsarvestus
•    Finantsplaneerimine
•    Maksuseadus
•    Raamatupidamisprogramm E-arveldaja
•    Äriregistri ettevõtjaportaal
•    Eesti.ee
Õppemeetodid: Loeng, suhtluspõhine loeng, arutelu, nõustamine, praktilised ülesanded, praktiline töö, iseseisev töö
Iseseisev töö: Koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi ülesandid. Toimub nõustamine ja abistamine äriplaani koostamisel.
Õppematerjalide loend: Koolitusel osalejad saavad jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.
Lisaks koolitaja poolt valmistatud materjalidele: 
*    Äriseadustik
*    Võlaõigusseadus
*    Maksukorralduse seeds
*    Käibemaksuseadus
*    Raamatupidamise seadus
*    Töölepingu seadus. 
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid. Õpingute lõpetamise tingimuseks on: 
* osavõtt vähemalt 80% auditoorsetest tundidest; 
* praktiliste tööde lahendamine; 
Hindamismeetod: praktilise äriplaani koostamine.  Hindamine-mitteeristav. 

Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend).    

*Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 
*Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui 80% tundidest. 
Koolitaja kompetentsust  tagava kvalifikatsiooni või  õpi- ja töökogemuse kirjeldus: Kõrgharidus, aastatepikkune töökogemus õpetatavas valdkonnas.
Õppemaksu tasumise: Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve alusel või maksegraafiku alusel. 
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda telefonil 
+372 5820 7197 või info@raamatupidmaine24.ee 
Koolitusest loobumisel vähem kui 3 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata. Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 80%  ulatuses.  
Koolitaja  jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on õigus kursus ära jätta. 
Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud  summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. 
Vaidluste lahendamise kord: Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlused Võru Maakohtus. 
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitaja kasutab teiste koostööpartnerite koolitusklasse. Kõik kasutatavad koolitusklassid vastavad tervisekaitse nõuetele. Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal. Koolitaja tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi koos suupistetega, kui kursus on pikem kui 2 tundi. Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust. 
Õppeklassid on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega: (dataprojektor, sülearvuti, tahvel jm). 
Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine. 
Õppekava kinnitamise aeg:     21.02.2020